dance in prague

Tančírna Terasa Smíchov again for you from April,29. Open lessons of Caribbean dances and regular courses.

Tančírna Terasa Smíchov ruben dance karibské tance salsa bachata merengue reggaeton

Tančírna Terasa Smíchov od 29.4.. Taneční program na Terase Smíchov –  karibské tance – pravidelné kurzy – bachata, merengue, reggaeton. Otevřené lekce pro všechny – karibský mix – salsa, cumbia, pop latino a další.  Karibská latino party na Terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Více zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-na-terase-oc-novy-smichov/. Fb skupina: https://www.facebook.com/groups/597889665770129** Dance program on Terase Smíchov – Caribbean dances – regular courses – bachata, merengue, reggaeton. Open lessons for all – Caribbean mix – salsa, cumbia, pop latino and more. Caribbean Latino party at Terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Prague 5 – Smíchov. More info https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-na-terase-oc-novy-smichov/ . Fb group: https://www.facebook.com/groups/597889665770129 .

V Karibiku a u nás 😀 se tančí pro zábavu 🥳, s přirozeností, ze srdce a radosti 🥰. Máte rádi společnost? Nové kurzy pro začátečníky v týdnu od 22.4.

salsa cubana bachata dominicana in prague

😀Máte rádi přátelskou společnost, hudbu, tanec a zábavu? Přijďte mezi nás. Můžete jako jednotlivec nebo v páru. Přijdete sami a odejdete tanečním krokem a s přáteli. Taneční kurzy karibských tanců – SALSA CUBANA a BACHATA DOMINICANA pro úplné i pokročilé začátečníky. Přijďte si užívat i v Praze pod vedením lektora z Karibiku se zkušeností výuky de v ČR od r. 1994 🎯. Máte dotaz? Kontaktujte nás písemně nebo telefonicky 😊. Rozvrh kurzů na Praze 1, 5, 6 a 9 najdete zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ . ** In the Caribbean and in our dance school 😀 they dance for fun 🥳 , with natural movement, from the heart and joy 🥰 . Do you like friendly society? New courses for beginners in the week of 22.4.. Do you like friendly company, music, dancing and fun? Come among us. You can as an individual or in a couple. You come alone and leave with a dance step and friends. Dance courses of Caribbean dances – SALSA CUBANA and BACHATA DOMINICANA for complete and advanced beginners. Come and enjoy yourself in Prague under the guidance of a lecturer from the Caribbean with experience teaching de in the Czech Republic since 1994 🎯. Do you have a question? Contact us in writing or by phone 😊. The schedule of courses in Prague 1, 5, 6 and 9 can be found here https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/.

🎵🌴🥳 19.4. party Salsa,Reggaeton…music video release party Klan Del Caribe,open class,welcome drink,animation,raffle.

klan del caribe_salsa cubana_prague_ruben-dance_kuytchi ron

Karibská taneční party & music video release party s RUBEN-DANCE a se speciálním hostem Klan del Caribe v pátek 19.4.2024 , NYX Hotel Prague, Panská 9, Praha 1. Otevřené taneční lekce: kubánská salsa a kubánský reggaeton. Welcome drink rum Millonario. Dj Mario. Taneční animace. Tombola. Nenechte si to ujít! Vstupné: 200 Kč. 💃🕺 Dress code: Smart Casual. Více: https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-v-nyx-hotel-prague/ . ** Caribbean dance party & music video release party with RUBEN-DANCE and special guest Klan del Caribe on Friday 19.4.2024, NYX Hotel Prague, Panská 9, Prague 1. Open dance lessons: Cuban salsa and Cuban reggaeton. Welcome drink rum Millonario. DJ Mario. Dance animation. Raffle. Don’t miss it! Entrance fee: 200 CZK. 💃🕺 Dress code: Smart Casual. More: https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-v-nyx-hotel-prague/ .

Učte se s námi tančit, nekopírujeme vymyšlené prvky. Od 27.3. kurzy Bachata a Salsa Cubana 9. úrovně a Salsa 5. úrovně.

Salsa Cubana bachata dominicana ruben dance class prague

Učte se s námi tančit. Od 27.3. zahajujeme kurzy nejvyšší 9. úrovně – Bachata a Salsa Cubana, od 20 h. Salsa Cubana 5. úrovně na Malé Straně. 🙏🏼💖 Předáváme Vám námi nabízené tance tak, jak se tančí v Karibiku. S respektem k této kultuře i k Vám. Bez zbytečných prázdných gest, bez výmyslů. Vždy s ohledem na Vaše taneční dovednosti, abyste u tance vypadali dobře. 💖🙏🏼 Děkujeme Vám za vážný zájem o kubánskou salsu a bachatu. Velmi nás těší, když vidíme, že tančíte sami za sebe a s radostí, že jste porozuměli hudbě i tanci a že nekopírujete lektora a necvičíte 🥰💃🕺🔥🙏🏼. Děkujeme. Těšíme se na vážné zájemce o tyto tance, registrace https://1url.cz/ZuluU . ** From 27.3. we start courses of the highest level 9 – Bachata and Salsa Cubana, from 8 p.m. Salsa Cubana of the 5th level in Malá Strana. 🙏🏼💖 We present to you the dances we offer as they are danced in the Caribbean. With respect to this culture and to you. No unnecessary empty gestures, no fabrications. We always give you these dances keeping in mind your dancing skills so that you look good while dancing. 💖🙏🏼 Thank you for your serious interest in Cuban salsa and bachata. We are very happy to see to you be yourself in the dance and you dance with joy that you understood the music and the dance and that you are not copying the teacher and not exercise.🥰💃🕺🔥🙏🏼. Thank you We are looking forward to those seriously interested in these dances, registration https://1url.cz/ZuluU

Sleva na nové kurzy Salsy a Bachaty pro všechny úrovně v týdnu od 18.3. na Praze 1, 5, 6 a 9, brzy končí.

Salsa a Bachata kurzy Praha pro začátečníky i nejvíce pokročilé

✨Sleva na nové kurzy Bachaty a Salsy pro všechny úrovně v týdnu od 18.3. na Praze 1, 5, 6 a 9 brzy končí. 💖 Máte rádi hudbu, pohyb, tanec a baví vás být mezi lidmi? Přijdete k nám sami nebo jako pár a odejdete tanečním krokem a s přáteli 🕺💃 🥰 . 🎉 Navíc se naučíte tančit pravou dominikánskou bachatu a kubánskou salsu 💃🌴🌞 pod vedením vyhledávaného lektora přímo z Karibiku🕺🏾🌴🌞. Více o kurzech https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ . ** ✨Discount on new Bachata and Salsa courses for all levels in the week of 18.3. ends soon in Prague 1, 5, 6 and 9.💖 Do you like music, movement, dancing and do you enjoy being around people? You come to us alone or as a couple and leave with a dance step and with friends 🕺💃🥰 . 🎉 In addition, you will learn to dance real Dominican bachata and Cuban salsa 💃🌴🌞 under the guidance of a sought-after instructor directly from the Caribbean🕺🏾🌴🌞. More about courses https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ .

https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/

Oslava nezávislosti Dominikánské rep. s RUBEN-DANCE a s Dominikánským konzulátem v Praze

Merengue bachata salsa class prague republica dominicana

OSLAVA DNE NEZÁVISLOSTI DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY s RUBEN-DANCE a s Dominikánským konzulátem v Praze. V PÁTEK 1.3.2024 , NYX Hotel Prague, Panská 9, Praha 1. Otevřené taneční lekce: merengue a bachata. Welcome drink. Dj Mario. Animace. Tombola. Nenechte si to ujít! Vstupné: 200 Kč. Dress code: Smart Casual. Více: https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-v-nyx-hotel-prague/ . ** CELEBRATION OF THE INDEPENDENCE DAY OF THE DOMINICAN REPUBLIC with RUBEN-DANCE and the Dominican Consulate in Prague. FRIDAY 1/3/2024, NYX Hotel Prague, Panská 9, Prague 1. Open dance lessons: merengue and bachata. Welcome drink. DJ Mario. Animation. Raffle. Don’t miss it! Entrance fee: 200 CZK. Dress code: Smart Casual. More: https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-v-nyx-hotel-prague/

Zábava, tanec a noví přátelé 🥳💃🥰. Kurzy salsy a bachaty pro jednotlivce i pro páry, od začátečníků po nejvíce pokročilé.

kurzy salsy a bachaty v praze

Zábava, tanec a noví přátelé 🥳💃🥰. 💥Slevy na nové kurzy končí tento týden. 🎯 Jsme tu pro Vás od r. 1994, máme bohaté zkušenosti s výukou kubánské salsy a dominikánské bachaty. Naše kurzy navštěvují lidé nejen z Karibiku a Jižní Ameriky, ale i z celého světa. Tančete tak, jak se tančí v Karibiku 🌞🌴💃🏾🕺🏾. Jsme inspirací pro ostatní taneční lektory a školy. Absolventi našich kurzů jsou v jiných tanečních školách jedni z nejlepších a stávají se z nich i lektoři. 👌 Přijďte se přesvědčit na naše nové kurzy nebo si vyzkoušejte jen jednu lekci. 📌 Najdete nás na Praze 1, 5, 6, 9 a 14. Rozvrh a registrace zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ . ** Fun, dancing and new friends 🥳 💃 🥰. 💥Discounts on new courses end this week. 🎯 We have been here for you since 1994, we have extensive experience teaching Cuban salsa and Dominican bachata. Our courses are attended not only by people from the Caribbean and South America, but also from all over the world. Dance the way they dance in the Caribbean 🌞🌴💃🏾🕺🏾. We are an inspiration for other dance teachers and schools. Graduates of our courses are among the best in other dance schools, and they also become instructors. 👌 Come and check out our new courses or try just one lesson. 📌 You can find us in Prague 1, 5, 6, 9 and 14. Schedule and registration here https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/planovane-kurzy-cs/ .

Valentýnská karibská párty 🍷 Koktejly 🎵 Hudba 💃Otevřená lekce a animace 🤩Tombola

💖💃🏾🕺 🥳 Valentýnská karibská párty s RUBEN-DANCE v NYX Hotel Prague. Ve středu 14.2.2024, NYX Hotel Prague, Panská 9, Praha 1. 🍷 Koktejly 🎵 Hudba 💃Tanec 🤩Tombola 💕 Láska všude kolem … musíš tu být s námi 😍😃. 💕 Speciální nabídka: 1 pár platí vstup na tančírnu pouze za 1 osobu. Více o akci zde https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-v-nyx-hotel-prague/ . ** 💖💃🏾🕺 🥳 Valentine’s Caribbean party by RUBEN-DANCE at NYX Hotel Prague. On Wednesday 14/02/2024, NYX Hotel Prague, Panská 9, Prague 1. 🍷Cocktails 🎵 Music 💃🏾Dance 🤩Raffle . 💕 Love all around…you must be here with us 😍😃. 💕 Special offer: a couple pays entrance to the dance hall for 1 person only. More: https://ruben-dance.cz/kategorie-produktu/tanecni-program-v-nyx-hotel-prague/ .